Onderzoeksaanpak

Wat onderzoekt GoedeWaar.nl? Wat is duurzaamheid?

GoedeWaar.nl onderzoekt de duurzaamheid van consumentenproducten, in de hele productie-keten, dus van boer tot winkelstraat. 
Het onderzoek is gebaseerd op internationaal erkende normen en verdragen op het gebied van duurzaamheid zoals:

  • de arbeidsnormen van de ILO;
  • de milieunormen van ‘Rio’;
  • de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
  • de ISO 26000 standaard;
  • het Global Reporting Initiative (GRI);
  • en de OESO richtlijnen voor multinationals.

Een overzicht van deze en andere relevante bronnen is hier te vinden.

Lees meer...

True costs: Problemen met de berekeningen

De True costs van een product zijn niet eenvoudig te berekenen. Er zijn bijvoorbeeld allerlei methoden in omloop om te berekenen hoe groot de schade is aan de samenleving per eenheid broeikasgas. Daar komt nog bij dat verdubbeling van de uitstoot leidt tot meer dan verdubbeling van schade en dus van verstopte kosten. Een ander probleem is het optellen van diverse soorten True cost. Het kan leiden tot het optellen van appels met peren.

Lees meer...

Welke en hoeveel merken worden onderzocht?

Het onderzoek richt zich op de Nederlandse markt maar is inclusief alle buitenlandse merken die in Nederland worden verkocht. Naast alle belangrijkste merken nemen we ook de meest duurzame merken mee in de lijst.

Waarom stelt GoedeWaar.nl vragen aan bedrijven die wellicht beter aan de overheid zouden moeten worden gesteld?

"een bedrijf kan toch nooit hiervoor verantwoordelijk worden gehouden voor een handelsverdrag tussen bijvoorbeeld Nederland en India waarin kinderarbeid niet is verboden?"


GoedeWaar.nl vindt dat de overheid primair verantwoordelijk is, maar zolang de overheid faalt mogen bedrijven daarvan geen misbruik maken en zullen consumenten bedrijven moeten checken op duurzaamheid van producten. Daarmaast nodigt GoedeWaar.nl bedrijven (via branche organisaties) uit om samen met GoedeWaar.nl bij de overheid te lobbyen voor meer wet- en regelgeving. Zolang deze wet- en regelgeving er niet is legt GoedeWaar.nl de bal primair bij de bedrijven.

Kan een bedrijf dat geen informatie geeft over de herkomst van haar producten, toch worden vermeld?

Bedrijven kunnen ook aantonen dat ze aan duurzaamheidcriteria voldoen middels een keurmerk.

Hoe komt GoedeWaar.nl aan de naam en andere gegevens van CSR managers ?

GoedeWaar.nl zoekt per bedrijf eerst telefoonnummers op die publieke verkrijgbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld een algemeen nummer of de klantenservice. Dan vragen we wie binnen dat bedrijf verantwoordelijk is voor het duurzaamheidsbeleid. Zodat wij zo goed mogelijk zorg dragen dat de duurzaamheidsvragenlijst bij de juiste persoon terecht komt. Mocht deze functie niet bestaan, dan vragen we naar iemand van de afdeling inkoop, kwaliteit of strategie en beleid.

Wat zegt een Code of Conduct over een bedrijf?

GoedeWaar.nl doet onder meer onderzoek naar de duurzaamheid van kledingmerken met als resultaat de Kledingchecker. Hiervoor sturen we vragenlijsten naar bedrijven. Regelmatig wordt in de antwoorden die GoedeWaar.nl hierop ontvangt, door deze bedrijven verwezen naar een Code of Conduct, of Company Code. Ook op vragen van consumenten reageren bedrijven vaak met een verwijzing naar deze code. Maar wat betekent zo’n Code of Conduct eigenlijk? 

Lees meer...

Als een bedrijf al bepaalde keurmerken/ duurzaamheidsinitiatieven heeft, is het dan nog nodig om de vragenlijst in te vullen?

Ja. Het is positief als een bedrijf aan bepaalde keurmerken / duurzaamheidsinitiatieven is verbonden maar evengoed wel noodzakelijk om de vragenlijst in te vullen. Zodoende kunnen wij o.a. inschatten op welk aandeel van het volume het keurmerk van toepassing is en dit is bepalend voor de score. Het is relatief weinig werk om deze informatie in de vragenlijst te plaatsen.

Een fabriek of boerderij met kinderarbeid (uit)sluiten, is dat de oplossing?

Je kunt beter een kind niet in de steek laten, dat is duidelijk. Maar het onbesproken in stand houden is ook onethisch. Daar zit inderdaad het dilemma. Nu concurreren landen op het (oogluikend) toestaan van kinderarbeid. Zodra een land kinderarbeid verbiedt (of: strenger haar eigen beleid handhaaft), trekken 'onze' merken naar het buurland. Zo zoekt de handel vaak het afvalputje van de uitbuiting op. Deze bedrijven maken dan toch weer de meeste winsten (immers: lagere kosten) en kunnen goedkoper kapitaal aantrekken om meer marktaandeel te veroveren. Dat kapitaal komt overigens weer van onze pensioen-fondsen die optimaal rendement willen. Zo versterkt marktwerking de uitbuiting, en zijn wij zelf, via onze pensioenfondsen, mede-eigenaar van de grootste uitbuiters.

Lees meer...

Hoe up-to-date is 'De Checker' ?

Bedrijven worden gestimuleerd wijzigingen en actualiteiten op het gebied van duurzaamheid aan GoedeWaar.nl door te geven. GoedeWaar.nl verwerkt regelmatig positieve en negatieve updates.

De laatste tijd nemen kledingmerken maatregelen die niet in de huidige kledingcheckersystematiek passen. Wij ontwikkelen momenteel een verbeterde systematiek. Tot die tijd moeten wij er soms voor kiezen om een merk uit de checker te verwijderen.

Wat is de scope van het onderzoek van GoedeWaar.nl?

GoedeWaar.nl analyseert de gehele keten achter producten. Het onder­zoek besteedt aandacht aan alle stappen uit de keten: van de grondstofproductie/boer­de­rij, naar de bewerking (bijvoorbeeld van draad naar stof als ook het bleken en verven van de stof) tot de fabrieken waar eindbewerking.

Welke merken staan in 'De Checker' ?

GoedeWaar.nl benadert zowel bekende mainstream merken als duurzame(re) niche merken. De bekende merken dekken ruim 80% van de verkoop. Merken die (nog) niet zijn benaderd, maar wel graag willen deelnemen aan de checker, worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met GoedeWaar.nl en de vragenlijst van het onderzoek in te vullen.

Hoe is de vragenlijst van GoedeWaar.nl tot stand gekomen?

De inhoudelijke basis voor het onderzoek van GoedeWaar.nl is te lezen in Wat onderzoekt GoedeWaar.nl? Wat is duurzaamheid?
Op basis hiervan is in overleg met diverse experts en branche-organisaties een vragenlijst opgesteld.
Hierin is rekening gehouden met de aanpak in de meest voorkomende keurmerken en andere duurzaamheidsinitiatieven.

Hoe wordt vertrouwelijke informatie van bedrijven behandeld?

Op verzoek van bedrijven behandelt GoedeWaar.nl (bepaalde) aangeleverde gegevens vertrouwelijk. Indien gewenst worden confidentiële gegevens verwerkt tot 'afgeschermde' informatie die wel betrouwbaar en relevant is voor consumenten, maar geen bedrijfsinformatie verschaft naar concurrenten.

Hoe gaat GoedeWaar.nl om met 'vervelende' informatie over bedrijven?

Als GoedeWaar.nl 'vervelende' informatie heeft over een bedrijf (bijvoorbeeld een slechte ranking), zal GoedeWaar.nl dit bedrijf eerst informeren en de kans geven om het te weerleggen of te verbeteren. GoedeWaar.nl stuurt alle onderzochte merken eerst een concept-versie van de checker, inclusief onderbouwing.

Hoe onderzoekt GoedeWaar.nl of de antwoorden van bedrijven kloppen?

In de eerste ronde worden bedrijven gevraagd om, naast de antwoorden op de questionnaire ook onderbouwende teksten mee te leveren, bijvoorbeeld van interne of externe audits. De mate van onderbouwing is van invloed op de score.

In de tweede ronde hanteert GoedeWaar.nl een zorgvuldige second opinion en verificatieprocedure, waarbij we ook aan experts om feedback vragen want zij hebben een goed beeld van het sectorgemiddelde en realistische verwachtingen over specifieke bedrijfsscores, zodat eventuele afwijkingen worden gesignaleerd.

In het algemeen geldt: Indien er twijfels zijn of de onderbouwing weinig overtuigend is, krijgen bedrijven het nadeel van de twijfel.

Als op basis van de uitkomsten van de tweede ronde nog twijfels of onduidelijkheden blijven bestaan, of als de antwoorden sterk afwijken van de eerste vragenronde, vinden er in de derde ronde een groot aantal quick scans plaats. Hier vragen we bedrijven om (beter) bewijsmateriaal voor allerlei beweringen waarover twijfel bestaat.

Als de twijfels dan nog niet worden weggenomen, komt het bedrijf in de vierde ronde in aanmerking voor een deep scan, wat in houdt dat een professionele auditor op kosten van GoedeWaar.nl een onaangekondigd bezoek aan de fabriek of boerderij kan brengen.

Op welke sectoren richt GoedeWaar.nl zich?

Het onderzoek van GoedeWaar.nl richt zich voorlopig vooral op kleding, voedsel, cosmetica & verzorging. 

Waarom doet GoedeWaar.nl zoveel onderzoek naar kleding?

De negatieve sociaal-econo­mische en milieu impact van de kledingsector is erg zorg­wekkend. Kleding wordt vooral geproduceerd in lagelonen­landen, waar veel mensen onder slechte omstan­dig­heden werkzaam zijn.

Lees meer...

Wat is het doel van onderzoek door GoedeWaar.nl?

GoedeWaar.nl wil duurzaam consumeren mogelijk maken. Steeds meer consumenten hebben twijfels of de producten die zij kopen wel 'verant­woord' gemaakt zijn. De consument heeft recht op objectieve informatie en GoedeWaar.nl heeft het draagvlak in de samenleving om deze maatschappelijke rol te vervullen. Met de checker geeft GoedeWaar.nl consumenten een duidelijk overzicht en koopadvies voor duurzame(re) producten.

Werkt GoedeWaar.nl samen?

Goedewaar.nl werkt bijvoorbeeld samen met Schone Kleren Campagne, Milieu Centraal, Wakker Dier, Rank-a-Brand, Treemagotchi, StoereVrouwen, etc. Rank-a-brand verschilt van GoedeWaar.nl omdat ze een merk beoordeelt aan de hand van de informatie op de website van dat merk.

Lees meer...

Onderzoekt GoedeWaar.nl de relatie tussen product en gezondheid?

GoedeWaar.nl houdt zich bezig met de impact op de gezondheid van  werknemers in de fabriek of op de boerderij. GoedeWaar.nl houdt zich niet bezig met de impact van een product op de eindgebruiker.
Informatie over de gezondheidsrisico's van producten of E-nummers in voedsel kunt u respectievelijk vinden op WECF en Bouillon Magazine.

Doet GoedeWaar.nl marktonderzoek?

GoedeWaar.nl doet geen marktonderzoek, want de uitkomsten van het onderzoek hebben geen effect op de werkwijze van GoedeWaar.nl. GoedeWaar.nl levert vergelijkende duurzaamheidsinformatie van consumentenproducten. Dat is de kern van alle activiteiten van GoedeWaar.nl, deze aanpak waarborgt hoogwaardige kwaliteit.

Conclusies kledingmerken onderzoek 2012

Uit het uitgebreide onderzoek van GoedeWaar.nl vallen enkele opvallende conclusies te trekken. Zo is er een tendens waar te nemen van toenemende transparantie. Steeds meer merken durven uitgebreider inzicht te geven in hun productieprocessen en duurzaamheidsinitiatieven. Ten tweede scoren enkele outdoormerken (zoals bijvoorbeeld Jack Wolfskin en Mammut) opvallend hoog.

Lees meer...

Conclusies kledingmerken onderzoek 2011

Wat eigenlijk direct opvalt bij de resultaten van de Kledingchecker, is dat informatie over de middelste ketenschakel ontbreekt, waar de materialen worden bewerkt en waar de sociale en milieu aspecten zwaar wegen. Vrijwel alle bedrijven konden hier geen duidelijkheid over geven. De kledingketen is namelijk heel complex.

Lees meer...

Aanvullende gegevens