Waarom zijn CO2 (en andere broeikasgassen) onduurzaam?

Elke dag verschijnt er in de media wel een artikel over klimaatveranderingen, het thema is hot. Dat is ook niet verwonderlijk nu de meeste wetenschappers het er over eens zijn dat de aarde in de laatste decennia door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer bovengemiddeld is opgewarmd. Dit noemt men het versterkt broeikaseffect.

De toename van broeikasgassen, zoals Koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4), Lachgas (N2O) en Ozon (O3),  in de atmosfeer is voor een groot deel te danken aan menselijk handelen. Met name het verkeer, de industrie, landbouw en veeteelt stoten erg veel van deze gassen uit. De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn aanzienlijk, denk aan zeespiegelstijging, droogte, bedreiging van de volksgezondheid en verandering in de waterkringloop.

Klimaatverdragen

In 1992 werd door 177 landen het Klimaatverdrag ondertekend, waaronder ook Nederland. Doelstelling was de uitstoot van broeikasgassen op een zodanig niveau te brengen dat het klimaat niet drastisch zou veranderen. Vervolgens is er in 1997 een nieuw verdrag, het Kyotoprotocol, gesloten, als aanvulling op het eerdere Klimaatverdrag. Hierin kwamen de industrielanden overeen de uitstoot van met name CO2 te verminderen met gemiddeld 5% ten opzichte van 1990.

Een van de manieren om CO2 te verminderen is de handel in emissie(uitstoot)rechten. Elk land of bedrijf mag een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uitstoten. Als zij hun limiet bereiken kunnen zij van een ander land of bedrijf dat nog niet aan zijn limiet zit, emissierechten kopen. Begin 2005 trad het Kyotoprotocol officieel in werking nadat een minimaal aantal landen het protocol hadden ondertekend. Deze landen moesten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor ten minste 55 procent van de totale CO2-uitstoot van de industrielanden in 1992.

Wat kan jij doen?

Door zo bewust mogelijk om te gaan met elektriciteit, brandstof en gas kan je zelf een steentje meedragen aan de vermindering van klimaatverandering. Daarnaast zijn er een aantal initiatieven op het gebied van klimaatcompensatie, zoals klimaat neutraal vliegen en autorijden. (Bron: Milieucentraal (November 2012) Klimaatverandering), Wikipedia (November 2012) Opwarming van de Aarde), Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Aanvullende gegevens