Is (een hoog) energieverbruik altijd onduurzaam?

Westerse landen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog hun energieverbruik aanzienlijk zien toenemen. Nu zijn daar ook Brazilië, Rusland, India en China (de zogenaamde BRIC landen), bijgekomen. Deze landen hebben hun economieën de laatste jaren sterk zien groeien, wat heeft geleid tot een grotere vraag naar energie.

Er is maar een beperkte hoeveelheid fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en steenkool), het gebruik ervan is ook nog eens enorm vervuilend. Aangezien de meeste economieën op een groot verbruik van energie gebaseerd zijn, kampen we hier met een probleem. Time for a change!

Duitsland koploper

Gelukkig is het bewustzijn groeiende bij de meeste landen dat er een juiste aanpak vereist is om het probleem aan te pakken. Duitsland is een van de landen die een voortrekkersrol speelt op dit gebied. Zij hebben de terugleververgoeding ingevoerd. Die houdt in dat men voor elke kilowattuur geleverde duurzame stroom aan het elektriciteitsnet een hoge vaste prijs (49,21 eurocent) krijgt voor de komende 20 jaar, waardoor de investering in duurzame vormen van energieopwekking lonend is. De Nederlandse overheid heeft in het beleidsprogramma “Schoon en Zuinig: nieuwe energie voor het klimaat” zijn pijlen gericht op energiebesparing, duurzame energie en opslag van CO2. De doelen die men zich stelt zijn:

•     20 procent minder uitstoot van broeikasgassen vooral in 2020 ten opzichte van 1990.

•     Tempo van energiebesparing verdubbelen van 1 naar 2 procent

•     Het aandeel duurzame energie van ons totale energieverbruik verhogen van 2 procent naar 20 procent.

Deze doelen zijn erg ambitieus, de vraag rijst dan meteen hoe gaan ze dat doen? Onder andere door het principe wie vervuilt gaat meer betalen en wie bespaart wordt beloond. Dit geldt voor zowel de burger als voor bedrijven. Een voorbeeld is het meer laten betalen van bedrijven voor hun CO2 uitstoot. Dit spoort bedrijven aan om nieuwe energiezuinige producten op de markt te brengen. Om concurrentienadeel tegen te gaan zet de overheid zich in om Europese en mondiale afspraken op dit gebied te maken. Een van de maatregelen die al in werking zijn getreden is de emissiehandel. (Bron: Rijksoverheid, 2011, Energierapport 2011)

Wat kun je zelf doen?

Ook jij als burger wordt ertoe verleid om energiezuinige producten te kopen. Het kopen hiervan is goed voor je portemonnee en goed voor het milieu. Je kunt ook energie besparen door je TV en computer niet in stand-by te laten staan.

Aanvullende gegevens